علیرضا صادقی

اطلاعات دانشگاهی

اطلاعات دانشگاهي


علیرضا صادقی

علیرضا صادقی

دانشکده: صنایع غذایی

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

پست الكترونيكي: asadeghi(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 20131
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان